Fix Your PC's CPU isn't compatible with Windows 8
1. Fix
- Khởi động lại PC
- Sau đó, ấn phím (Del, F2, F10, F12,...) để vào BIOS setup
- Duyệt qua tường thẻ để tìm XD flag (CPU Intel) hay NX flag (CPU AMD) và enable nó
- Ấn phím F10 để lưu các thiết lập và thoát khỏi BIOS
- Khởi động lại máy tính của bạn.

2. Description
- Thông báo xuất hiện trong quá trình cài đặt Windows 8 RP
- PC's CPU supports Physical Address Extension (PAE), SSE2 and NX feature, then only you will be able to use Windows 8 on your PC.