Hic. máy em bị dính con trojan.cinmenq, em dùng synmantec, spypot, AVG ko cái nào diệt đc, pà kon kô pác có ai bik cách "xử" kon này chỉ em với, hic, em thảm lắm rồi. [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eco008.gif[/IMG]