I) Mô tả

Phát hiện : February 28, 2008

Cập nhật : February 28, 2008 10[IMG]http://www.*******************/img/smile/10.gif[/IMG]04 PMKiểu : TrojanMức độ phát tán : 147,456 bytes

Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000Chú ý :Symantec khuyến các người dùng làm những việc sau khi đã bị nhiễm virus

1 Tắt chức năng khôi phục hệ thống của (Windows Me/XP)

2 Cập nhật chương trình diệt virus mới

3 Chạy quét toàn bộ hệ thống

4 Xóa những giá trị được ghi vào Registry

5 Loại bỏ những mục có khả năng làm lây nhiễm đến mục khácII) Cách diệtChú ý : Symantec mạnh mẽ người sử dụng nên sao lưu lại Registry trước khi có bất cứ có sự thay đổi hay chỉnh sửa nào

1 Vào Start> Run

2 Gõ Regedit

3 Click OK

Chú ý : Nếu việc truy xuất vào Registry thất bại thì bạn có thể dùng các công cụ để có thể thực hiện được bạn có thể tải ở địa chỉ sau

http://www.911.com.vn/download/Khoa_regedit.vbs4 Tìm và xóa các giá trị HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2A9A3D4 0-2F32-45BF-9A89-AC9ED6C2FEDF} HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5143575 8-75D7-45FC-A91A-C84DF4ECF725}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{53A9571 9-7741-457D-8811-519C106E7B92}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{695FB12 8-85C1-4DF3-A2BE-3123D13E2564}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7455CC3 8-FC70-4785-9551-15FA0F5DBC98}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{83C7431 A-035A-4D1E-8BD8-7FD2F78EE762}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A934AEE 3-8896-485F-8A55-ACF2A87BD010}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E2A7410 6-0416-43D8-8FE8-833E9AD098EA}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.Cert

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.Cert.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.CertCh ain

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.CertCh ain.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.CertCo ll

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.CertCo ll.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.CertSt ore

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.CertSt ore.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.Create CS

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.Create CS.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.KeyCon tainer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.KeyCon tainer.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.Privat eKey

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.Privat eKey.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.Public Key

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Chilkat.Public Key.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCert

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCert.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCertChain

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCertChain.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCertColl

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCertColl.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCertStore

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCertStore.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCreateCS

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.ChilkatCreateCS.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.KeyContainer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.KeyContainer.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.PrivateKey

[IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/firefox5od9jq.gif[/IMG] HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.PrivateKey.1

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.PublicKey

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChilkatCertifi cate.PublicKey.1

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{065 44919-F559-4AE5-9001-F903BD8A84E6}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{329 6199A-B3A0-4AF1-8673-3F76C5FD6FD5}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{5CE 8D2B6-FDE7-41D1-B563-B8E03EE008B9}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{811 AA1E0-4C88-4274-AABB-F8D171444D52}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC4 A4CB2-140B-402B-822B-455EEA0A9976}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{C4C 23B78-DB98-444C-B601-DCAC6EBBEC54}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{D33 8B7B4-0478-448E-AFC3-D005E6DFE790}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{D56 C1AF1-3FDE-471C-9BC2-C52515F260C1}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2138B F27-7383-435B-A6F5-89B1DEAB2130}

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\FWCF G

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\ LEGACY_WMSELSERVICE

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\ LEGACY_WMSELSERVICE\0000

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\ LEGACY_WMSELSERVICE\0000\Control

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W MSELService

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W MSELService\Enum

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W MSELService\Security

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\R oot\LEGACY_WMSELSERVICE

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\R oot\LEGACY_WMSELSERVICE\0000

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\R oot\LEGACY_WMSELSERVICE\0000\Control

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\WMSELService

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\WMSELService\Enum

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\WMSELService\Security

o HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer\BitBucket

o HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer\BitBucket\c

o HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer\CLSID

o HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

o HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon

o HKEY_ALL_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explo rer\BitBucket

o HKEY_ALL_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explo rer\BitBucket\c

o HKEY_ALL_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explo rer\CLSID

o HKEY_ALL_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explo rer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

o HKEY_ALL_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explo rer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon

5 Khổi phục lại các giá trị mặc định trong Registryo HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\S haredAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProf ile\AuthorizedApplications\List\C:\WINDOWS\inf\svc host\"svchost.exe" = "C:\WINDOWS\inf\svchost\svchost.exe:*:Enabled:svch ost"

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\AuthorizedApplications\List\C:\WINDOWS\inf \svchost\"svchost.exe" = "C:\WINDOWS\inf\svchost\svchost.exe:*:Enabled:svch ost"

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\S haredAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProf ile\"DoNotAllowExceptions" = "0"

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\"DoNotAllowExceptions" = "0"6 6 Thoát khỏi Registry