kô hiểu sao máy tôi bị tình trạng là tất cả các file đuôi exe bị mở bằng notepad,các pro xin chỉ giúp với