mình dang xài avg internet 8.0 phien ban dùng thử 29 ngày sắp hết hạn rồi ai có K.@.y mới cho mình xin