mình có cách sửa usb tàu bị xanh kẹt.không hiện dung lượng đây.có ai gặp phải nó hãy liên hệ với mình nhé .địa chỉ của mình là single_dl@yahoo.com