Đầu tiên ta vào RUN đánh CMD :

1.Giấu file bên trong file khác (MS-DOS):

_Cú pháp: type File 1>File 2:File 1 rồi ENTER.

Với FILE 1: Đường dẫn đầy đủ của FILE muốn dấu.

FILE 2: Là đường đầy đủ của tập tin làm "vỏ bọc".

> : Viết nội dung tập tin vào 1 vị trí khác .

_VD: Muốn giấu FILE G:\password.doc trong FILE G:\text.txt, ta vào MS-DOS gõ lệnh sau:

TYPE G:\password.doc > G:\text.txt : pasword.doc

2.Giấu FILE trong thư mục :

_Cú pháp: TYPE "FILE" > "FOLDER : FILE " rồi ENTER.

_VD: TYPE "G:\Grass.jpg" > "G:\doc : Grass.jpg".

3.Xem nội dung FILE đã dấu:

_Cú pháp : START " FOLDER : FILE 1".

Thay START = Đường dẫ đầy đủ ĐẾN Thư mục/FILE thực thi.

_VD: Xem FILE Grass.jpg đã dấu trong G:\doc, ta gõ dòng lệnh sau:

MSpaint "G:\doc:Grass.jpg".