con này mọi ngưòi có bàn bạc hoài thấy chỉ có cách repair win

nên thêm một số ý kiến diệt nóđây là kết quả ktra bằng hijack**Security Programs Detected***c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe

c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe

O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask

O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 2[IMG]http://www.*******************/img/smile/25.gif[/IMG]21 PM, on 10/1/2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)Running processes:

C:\WINDOWS\system32\E_S00RP1.EXE

C:\WINDOWS\system32\LxrJD31s.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\Program Files\Print Server\PTP\PSDiagnostic.exe

C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I2H 1.EXER1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell4me.com/myway

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://bfc.myway.com/search/de_srchlft.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ebay.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell4me.com/myway

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dell4me.com/myway

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://us.mcafee.com/apps/mpfplus/en...6&dtag=h4n8871

R3 - URLSearchHook: (no name) - {4D25F926-B9FE-4682-BF72-8AB8210D6D75} - C:\Program Files\MyWaySA\SrchAsDe\1.bin\deSrcAs.dll

O2 - BHO: MSEvents Object - {52B1DFC7-AAFC-4362-B103-868B0683C697} - C:\WINDOWS\system32\awtqp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PrintServer Diagnostic] C:\Program Files\Print Server\PTP\PSDiagnostic.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R200 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I2H 1.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R200 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R200"

O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunServer] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\Consumer\sunserver.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus Photo R200 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I2H 1.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R200 Series" /M "Stylus Photo R200" /EF "HKCU"

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin
pjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin
pjpi142_03.dll

O9 - Extra button: MUSICMATCH MX Web Player - {d81ca86b-ef63-42af-bee3-4502d9a03c2d} - http://wwws.musicmatch.com/mmz/openWebRadio.html (file missing)

O12 - Plugin for .au: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS
pqtplugin3.dll

O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab

O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/sh...9/mcinsctl.cab

O20 - Winlogon Notify: awtqp - C:\WINDOWS\system32\awtqp.dll

O20 - Winlogon Notify: IntelWireless - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

O23 - Service: EPSON V3 Service2(03) (EPSON_PM_RPCV2_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\WINDOWS\system32\E_S00RP1.EXE

O23 - Service: Lexar JD31 (LxrJD31s) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LxrJD31s.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exefix những cái này bằng hijack

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://bfc.myway.com/search/de_srchlft.html

R3 - URLSearchHook: (no name) - {4D25F926-B9FE-4682-BF72-8AB8210D6D75} - C:\Program Files\MyWaySA\SrchAsDe\1.bin\deSrcAs.dll

O2 - BHO: MSEvents Object - {52B1DFC7-AAFC-4362-B103-868B0683C697} - C:\WINDOWS\system32\awtqp.dll

O20 - Winlogon Notify: awtqp - C:\WINDOWS\system32\awtqp.dllsủă lỗi mất icon tại đây

sau khi diệt xong vẫn nên repair lại win hoặc copy cái file exeplorer.exe từ máy khác về luu trong c:windowcác pro cho ý kiến