Tôi đã dùng Bkav và Kas mà không tài nào diệt được mong các doctor giúp với! [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp93.GIF[/IMG]