Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16
 1. #11
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bạn dùng Hijackthis rồi đưa file log lên đây cho mọi người xem thử xem!  Mà cũng có khi tại bộ nguồn của máy nữa, bạn nên xem lại!

 2. #12
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  O9 - Extra button: UWeb for IE - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - UWeb.exe (file missing)

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: UWeb - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - UWeb.exe (file missing)

  @ Trung tâm 911: Uweb.exe này không phải là virus đâu!  Đây là một phần mềm tiện ích dùng convert font, chuyển đổi chữ hoa, chữ thường cho Word, Excel, Power Point và IE (thấy có ghi thế). Và phần mềm này mình cũng đang dùng. Có lẽ bạn BACUSE này dùng phần mềm do người nhà mang về

 3. #13
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  có file log đây :

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 11[IMG]http://www.*******************/img/smile/31.gif[/IMG]45 AM, on 7/16/2008

  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

  Boot mode: Normal  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

  C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

  C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe

  C:\Documents and Settings\MINH HUE\Desktop\WarCraft_III_HP_View_Helper.exe

  C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe

  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

  C:\Program Files\Vietkey2000\VKNT.EXE

  C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe

  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaul...rch/search.html

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaul...//www.yahoo.com

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://dantri.com.vn/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaul...//www.yahoo.com

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaul...rch/search.html

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaul...//www.yahoo.com

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaul...//www.yahoo.com

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = about:blank

  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

  O2 - BHO: IDMIEHlprObj Class - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

  O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

  O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

  O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

  O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

  O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

  O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')

  O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

  O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

  O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm

  O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm

  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

  O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm

  O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm

  O8 - Extra context menu item: Yahoo! &SMS - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsms.htm

  O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32
  wprovau.dll

  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1214707701324

  O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe  --

  End of file - 7760 bytes

 4. #14
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Sau khi kiểm tra các khóa của bạn không phát hiện thấy Virus.

  Bạn Click chuột phải vào My Computer / Properties / Advanced .

  Trong phần Startup and Recovery, bạn bỏ chọn phần Automatic Restart là được

 5. #15
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi CUBASE
  Hijackthis dow ở đâu bạn

  cho mình xin cái link dow
  Của bạn đây :  Hijack this  [IMG]http://www.*******************/download.gif[/IMG]


 6. #16
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi trungtam911
  @CUBASE  Chào bạn sau khi mình xem và phân tích mình biết bạn bị virus.  - http://www.you2000.cn -> đây là virus tiếng trung và UWeb.exe đây là file virus. Bạn nên quét lại máy nha. Mình sẽ phân tích và lập trình xử lý giúp bạn. Thanks.
  http://www.you2000.cn -> cái này thì đúng là link virut ( ko kích vào là ok,máy sẽ chưa việc j), còn UWeb.exe ko phải là file virut, bạn nhầm rùi, đấy chỉ là 1 file lỗi của IE mà thui, dùng HijackThis fix cái là xong, việc j phải nghiên cứu cho mệt, UWeb.exe file này đc phát hiện vào ngày 13/11/2007( search trên mạng sẽ thấy thông tin về nó), nó hoàn toàn ko phải virut mặc dù làm chậm máy.^^  Các bạn nên dùng trình duyệt web firefox, đừng dùng IE ( tính bảo mật ko cao cho lắm, hay dính virut).Như vậy sẽ tránh đc khá nhiều loại virut.

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •