máy mình bị dính con mixa

có ai biet cack diệt ko giúp với