các Pro ơi sao tự nhiên nhà em nó hiện cái phần mềm perfect Keylog nó đòi hạn sử dụng mà máy của nhà em chưa bào h cài keylog cả vậy có cách nào tháo nó ra ko em lo wa'