chính sác là dùng Unlocker sẽ xóa được con đó bạn ạ. mình đã từng gặp con runauto.. cũng không sơi được cuối cùng phải nhờ vào anh Unlocker mới ổn thỏa được