Tôi chẳng biết gì nữa, mọi khi tôi chỉ cần có thư là tôi kick vào nơi báo thư của yahoo ! messenger là mail và messenger có thể dùng song song với điều kiện là mail phải offline (mail có thể chat được) được, nhưng bây nó bắt out messener còn mail thì online. Làm sao trở về chỗ cũ. Lúc nãy tôi vào thì thì thấy thư lạ lắm. chẳng biết thế nào. Help me ! Thanks