Cái con này BKAV đã làm việc với nó từ lâu lắm rồi mà , hok sợ đâu , Người việt xài hàng việt , nhừng mà vẫn khoái hàng Ngoại